ما با افتخار اپراتور احراز هویت برخط خدمات الکترونیک قوه‌قضائیه با مجوز مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه و دارنده تاییدیه فنی شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) هستیم.