سرویس تأیید هویت مبتنی بر تصویر (Photo Verification Service) ویدا شامل ویژگی های زیر است:

  • تشخیص چهره در هر یک از دو تصویر ورودی
  • تطبیق چهره استخراج شده از تصاویر ورودی
  • تشخیص زنده بودن تصویر